สส.ชสอ. ประกาศโรคที่สงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสงเคราะห์